Litteraturliste

Undersøkelser til utsatte barns beste

Tverrfaglig kompetanse og samarbeid

I denne boken viser forfatteren hvordan vi kan ta i bruk ulike forskningsbaserte undersøkelsesmetoder for å se og forstå hver families ulike belastninger og ressurser, og hvordan tverrfaglig kompetanse er nødvendig for å få til et strukturert og målrettet samarbeid.

Barndommen varer i generasjoner

Forebygging er alles ansvar

Denne boken handler om å forebygge ulykkelige barne- og ungdomsliv samt neste generasjons omsorgssvikt og psykiske lidelser. Boken baserer seg på en helhetlig tilnærming hvor tilknytningsteori og -forskning står sentralt. Den knytter sammen teori og praksis, formidler kunnskap og beskriver relasjonsforankrede differensierte måter å forebygge på. Forfatteren dokumenterer at det finnes atskillig mer kunnskap om forebygging enn det som anvendes i praksis.

Forebyggende arbeid i barnehagen

Samspill og tilknytning

Hva er tilknytning? Hvilken konsekvens kan kunnskap om tilknytning og tidlig samspill ha for barnehagens praksis? Hvordan formidler barnet at det har det vanskelig? Det er for første gang satt et krav i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver om at personalet skal ha bevissthet om og kompetanse til å oppdage og forebygge omsorgssvikt og overgrep. Denne boken gir et kunnskapsgrunnlag for å møte dette kravet.

Sveket I

Risiko og omsorgssvikt - et helseproblem

Denne sjette utgaven av Sveket I formidler en helhetlig differensiert tilnærming ti forståelse av barn og familier i omsorgssvikt- og overgrepssituasjoner, og integrerer nyere forskning om omsorgssvikt og tilknytning med traume- og hjerneforskning. Boken gjør rede for forståelsesgrunnlag og kontaktetablering. Den dokumenter at omsorgssvikt og overgrep er et alvorlig helseproblem med livslange konsekvenser.

Sveket II

Ansvar og (be)handling

Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelige samliv, psykiske lidelser eller andre alvorlige psykososiale belastninger. Noen omsorgspersoner utsetter barnet for psykisk og/eller fysiske overgrep, og det så alvorlig at barnets fysiske og psykiske helse og utvikling er i fare. Denne femte utgaven er revidert og oppdatert og beskriver et bredt spekter av tilknytningsteoretisk forankrede metoder for terapeutisk og pedagogisk bruk.

Det vi så, var et svik mot barna

En ny retning for velferdsstaten

Den tidligere barneministeren viser at noe er råttent i velferdsstaten Norge. Mange norske barn utsettes daglig for psykisk og fysisk vold, seksuelle og andre overgrep. De vokser opp i alkoholiserte hjem og utvikler traumer og senskader. Ser vi disse barna?

Du ser det ikke før du tror det

Et kampskrift for barns rettigheter

Vold og overgrep mot barn skjer hele tiden, i alle kommuner i Norge. Dette er opphav til en rekke helseproblemer: fattigdom, rus, såkalte atferdsproblemer, selvmord og selvmordsforsøk. I denne boken dokumenteres omfanget. Hvorfor gjør vi ikke mer for å hindre vold og overgrep mot barn? Fordi vi ikke vil tro at det skjer. «Ikke han som er så grei og stiller sånn opp for idrettslaget!». Og når vi ikke tror det, ser vi det heller ikke.

Profesjonell utvikling og faglig veiledning

Et fellesfaglig perspektiv

Boken omhandler et felles kompetanseområde i helsefaglig, psykososialt og pedagogisk arbeid. Forfatteren tar opp utviklings- og veiledningsprosessen samt ulike veiledningsmetoder, og formidler en pedagogisk tilnærming som først og fremst er utviklet innenfor praktisk «psykososialt» arbeid.

Slipp meg fri

Om terapien etter seksuelle overgrep og vold

Mennesker som lever med vold og overgrep vil selv kunne finne støtte og hjelp i denne boken. Terapeuter vil kunne gjenkjenne og finne støtte for egne tanker, følelser og opplevelser det kan være vanskelig å snakke om.

Å sette sammen bitene

min historie om vold, skam og reparasjon

Martins fortelling er en opprørende historie om svikt og svik. Om å vokse opp med en voldelig og uberegnelig far. Om alvorlig omsorgssvikt og vold som aldri ble oppdaget. Virkelighetslitteraturen er overbefolket av historier om en sønns vanskelige forhold til sin dominerende far. Denne historien handler også om pappaen som svikter i omsorgsrollen, men fortellingen handler mest av alt om sønnens kamp ut av fars skygge.

Hvordan krenkede barn blir syke voksne

fjerde utgave er gjennomgående revidert for å gi plass til nye forskningsresultater, nye historier og den nyeste kunnskapen om hvilke virkninger tidlig krenkelseserfaring har på kroppens fysiologi og celler. Kjernetemaene fra førsteutgaven i 2005 er i økende grad blitt dokumentert av et flerfaglig forskningsfelt som viser helsefølgene av belastende erfaringer gjennom livet.

Intuit Mailchimp logo
Facebook icon
Twitter icon

© 2022 KF AS